வரவிருக்கும் புதிர்கள்

உங்களது மேலான ஆலோசனைக்கு நன்றி. உங்களுடைய விருப்பப்படி , வரவிருக்கும் புதிர்கள் பகுதியில் புதிர்கள் மட்டும் கொடுத்திருக்கிறேன்.

விடைகள் பிறகு வெளியிடப்படும்.

அதுவரை புதிர்கள் உங்களுக்கான வீட்டுப்பாடம். முயலுங்கள்

உடனே முயற்சியுங்கள்
முதல் 1> கடைசி

 எளிமையானவை      சவாலானவை

(பகு) பகுத்தறிவு      (தர்)  தர்க்க அறிவு     (மா) மாற்று வழியில் சிந்தித்தல்   

1. எழுத்துக்களைக் கண்டு பிடி
2. போட்டிகள்
3. ஆப்பிள் கூடை
4. வித்தியாசமான எண்